Novák Bohuslav, Mons., P.

Funkce: Vedoucí přípravy uchazečů o trvalé jáhenství
Datum kněžského svěcení: 30. června 1990
Působiště: farnost Ostrava-Stará Bělá, děkanát Ostrava
Web farnosti: Ostrava-Stará Bělá

Co je úkolem vedoucího přípravy uchazečů o trvalé jáhenství?
Úkolem otcem biskupem jmenovaného vedoucího formace je: Koordinovat jednotlivé osoby angažované ve formaci, animovat celé výchovní dílo a předsedat mu, udržovat styky s rodinami aspirantů a po vyslechnutí názorů ostatních osob pověřených formaci, předložit otci biskupovi posudek o způsobilosti aspirantů pro zařazení mezi kandidáty a později o způsobilosti kandidátů k přijetí jáhenského svěcení.

Jak jste se k této službě dostal?
Několik let jsem byl biskupským delegátem pro trvalé jáhny v naší diecézi. Vedoucím formace trvalého jáhenství, byl jeden kněz pro všechny moravské diecéze a setkával se s kandidáty v Olomouci, kam tito kandidáti dojížděli v rámci dálkového studia teologie. Postupem času se ukázalo, že bude vhodnější, když každá diecéze bude mít svého vedoucího formace a protože jsme stále na počátku uvádění trvalého jáhenství do života církve v naší zemi a nejsou ještě časem osvědčené osoby pověřené formací trvalých jáhnů, oslovil otec biskup mě, poněvadž jsem k této problematice, jak se říká, přičichl. A tak se učíme všichni.

Jak zjistit, zda kandidát má toto povolání? Nejde o ukázání prstem – To je on. Jde o vypozorování celkového způsobu života. Toto pozorování vykonává dotyčný sám na sobě, ale také okolí, ve kterém se dotyčný pohybuje – manželka, místní farář, společenství, spolupracovníci. V návrhu základních norem se pro formaci jáhnů připomíná profil jáhna nastíněný sv. Pavlem. Mají to být lidé důstojní, né obojetní v řeči; ne oddaní vínu; ne lační špinavého zisku; mají uchovávat tajemství pravdy víry v čistém svědomí; mají být zkoumáni, aby se ukázala jejich bezúhonnost; mají držet v pořádku své děti a domácnost. To jsou požadavky čistě lidské.
Církevní požadavky to pak doplňují:Neporušená víra, správný úmysl, náležité znalosti, dobrá pověst, mravní bezúhonnost, osvědčení ve ctnostech.
Specifické požadavky:Psychická zralost, schopnost dialogu, smysl pro zodpovědnost, pracovitost, vyrovnanost, obezřetnost.
Evangelní požadavky:Modlitba, eucharistická a mariánská úcta, smysl pro společenství Církve a lásky k ní a k jejímu poslání, pokora, poslušnost, apoštolská horlivost, bratrské soužití, ochota ke službě. Velmi doporučuji přečíst si knihu polského autora Dobraczynského – Stín Otce. Jedná se o románové zpracování života sv. Josefa – snoubence Panny Marie.

Jak probíhá a jak dlouhou trvá formace? Podle stále ještě neschválených Základných norem pro formaci trvalých jáhnů, je vytvořen tento postup: Představení aspiranta farářem biskupovi, nebo odpovědnému představenému; přípravné období – asi 1 rok; obřad přijetí mezi kandidáty jáhenství; formace – 2 roky (přijetí lektorátu a akolytátu); žádost o jáhenské svěcení; vlastní jáhenské svěcení.
Dále se požaduje: neženatí jáhni – dosažení alespoň 25 let; ženatí jáhni – dosažení alespoň 35 let, 5 let manželství, písemný souhlas manželky.

Co vzkázat eventuálním budoucím uchazečům trvalého jáhenství? Nic neuspěchat. Dobře promyslet soulad mezi manželstvím, rodinou a jáhenskou službou. Začít studovat teologii i bez jistoty jáhenského svěcení. Uvědomovat si, že jáhenské svěcení není odměnou za angažovanost ve farnosti a pro farnost. A samozřejmě – moc a moc se modlit o poznání Boží vůle.

Děkuji za rozhovor.