Žalm 29 (28)

Boží pomoc v bouři

Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc.
Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!-
Hospodinův hlas nad vodami! + Vznešený Bůh zaburácel hromem, * Hospodin nad spoustami vod!
Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý!-
Hospodinův hlas láme cedry, * Hospodin láme cedry libanonské. Nutí Libanon poskakovat jako býčka, * Sirjon jak buvolí mládě.
Hospodinův hlas srší plameny ohně. + Hospodinův hlas otřásá pouští, * Hospodin otřásá pouští Kádeš;
Hospodinův hlas vyvrací duby a lesy zbavuje kůry, * v jeho chrámu však volají všichni: Sláva!-
Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně,
Hospodin uštědří svému lidu sílu, * Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.