Úvod

Jáhen nebo také diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník) je v katolické církvi označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství.
Úkolem jáhna v katolické církvi je především „hlásat Boží slovo“. To znamená např. předčítat z evangelia při liturgii, křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat.
Liturgickým oděvem jáhna při bohoslužbě je dalmatika, používané stejně jako ornát v liturgické barvě. Jáhen na rozdíl od kněze nosí na albě či rochetě štolu šikmo přes levé rameno a sepjatou na pravém boku.
Jáhni mohou být označováni jako dočasní. Ti jsou na jáhny svěceni pouze přechodně, neboť tuto službu má po nějakou dobu zastávat každý, kdo se má stát knězem. Ti, kdo neaspirují na kněžské svěcení, jsou označováni jako trvalí jáhnové. Trvalý jáhen může být ženatý, musí mít v pořádku rodinné záležitosti, musí dosáhnout věku minimálně 35 let, absolvovat teologické studium a formaci.


baner-katalog  baner-zpovedni_sluzba  baner-bohosluzby_cirkev