Žalm 11 (10)

Spravedlivý důvěřuje v Boha

U Hospodina hledám útočiště. + Jak mi můžete říkat: * »Uleť na hory jako pták!
Neboť hle, hříšníci napínají luk, + svůj šíp kladou na tětivu, * aby ve tmě zasáhli lidi upřímného srdce.
Když se totiž základy řítí, * co může spravedlivý dělat?«-
Hospodin však sídlí ve svém posvátném chrámě, * na nebesích má Hospodin svůj trůn, jeho oči pozorují, * smrtelníky zkoumá jeho zrak.
Hospodin zkouší spravedlivého i bezbožníka, * miluje-li kdo bezpráví, toho nenávidí z duše.
Sešle na hříšné déšť žhavého uhlí a síry, * žhoucí vítr bude úděl jejich číše.-
Vždyť Hospodin je spravedlivý, + má rád spravedlivé skutky, * zbožní uzří jeho tvář.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.