Žalm 8

Žalm 8

Hospodine, náš Pane, + jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, * svou velebností převýšils nebesa!
Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu navzdory svým odpůrcům, * abys umlčel pomstychtivého nepřítele.
Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, * na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, * co je smrtelník, že se o něho staráš?¬
Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, * ověnčils ho ctí a slávou, dals mu vládnout nad dílem svých rukou, * položils mu k nohám všechno: ovce i veškerý dobytek, * k tomu i polní zvířata, ptáky na nebi a ryby v moři, * vše, co se hemží na stezkách moří.¬
Hospodine, náš Pane, * jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.