Žalm 47 (46)

Bůh je králem nade všemi národy.

Všechny národy, tleskejte rukama, * jásejte Bohu radostným hlasem, protože Hospodin je vznešený, hrozný, * je to veliký král nad celou zemí.-
Podrobuje nám národy, * klade nám k nohám pohany.
Vybírá nám naše dědictví, * slávu Jakuba, kterého miluje.
Bůh se vznáší za jásotu, * Hospodin vystupuje za hlaholu trub.-
Zpívejte Bohu, zpívejte, * zpívejte našemu králi, zpívejte!
Protože Bůh je králem celého světa, * zpívejte mu chvalozpěv!-
Bůh vládne národům, * Bůh zasedá na svém svatém trůnu.
Knížata národů se přidružují * k lidu Abrahámova Boha.
Vždyť Bohu patří vládcové země, * je nadmíru vznešený.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.