Žalm 16 (15)

Žalm 16 (15)

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. + Pravím Hospodinu: »Ty jsi můj Pán. Bez tebe nemám štěstí.«
K svatým, kteří jsou v zemi, * jak podivuhodnou mi dal lásku! Rozmnožují si útrapy, * kdo se drží cizích bohů; nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * přes mé rty nepřejde ani jejich jméno.
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl.
Můj podíl padl do rozkošného kraje, * mám velikou radost ze svého dědictví!
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když mi je po pravici.
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí, neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
Ukážeš mi cestu k životu, + u tebe je hojná radost, * po tvé pravici je věčná slast.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.