Žalm 33 (32)

Chvála Boží prozřetelnosti.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili.
Citerou oslavujte Hospodina, * hrejte mu na desetistrunné harfě. Zpívejte mu píseň novou, * dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte!-
Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo.
Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.
Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup.
Vodstva moří shrnuje jako do měchu, * do nádrží slévá oceány.-
Nechť se bojí Hospodina celá země, * všichni obyvatelé světa ať se před ním děsí.
On totiž řekl – a stalo se, * on poručil – a vše povstalo.
Plány pohanů Hospodin maří, v nic uvádí myšlení národů.
Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.-
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky.
Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země.
Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích.-
Nezvítězí král početným vojskem, * ani silák se nezachrání velkou udatností. Zklame kůň, když jde o vítězství, * nezachrání svou velikou silou.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu.-
Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít.
V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.