Stvořiteli světa

Stvořiteli světa, Bože,
nebe, země, také moře,
ty, jenž věrné osvěcuješ,
Duchem svatým zapaluješ,
račiž nás dnes osvítiti
světlem své božské milosti.

Ty, kterýs nazval světlo dnem,
s přicházejícím večerem
nauč nás tebe chváliti,
tvou dobrotu velebiti,
noční hrůzy zažeň od nás,
když se modlíme, uslyš nás.

By duše naše nebyly
nepravostmi obtíženy
ani zlobou naplněny,
a tak života zbaveny;
myslíce na věci časné,
bychom nepřišli o věčné.

Dej nám tvou vůli hledati,
věcí nebeských žádati,
a varovati se všeho,
co je duši škodlivého,
dej po tvých cestách choditi,
a tak života dojíti.

Žádáme si tvé pomoci,
Bože, Otče všemohoucí.
Ty i se svým milým Synem,
spolu také svatým Duchem
jsi naším jediným Pánem
až na věky věků. Amen.
Amen.