Já a svět (výběr zastavení)

„Ježíš je odsouzen k smrti“
Často soudíme jiné lidi chybně.
I my se někomu vysmíváme,
i my si nad někým myjeme ruce.
Ježíši pomoz nám.

„Ježíš přijímá svůj kříž“
Ježíši tvůj kříž vyjadřuje nespravedlivé odsouzení, mučení a trýznění.
Musel jsi snášet nenávist a výsměch.
Nesl jsi kříž, který byl zatížen vinami a hříchy tvých nepřátel.
Proč musím trpět? Co mě utiskuje a zatěžuje?
Co mi připadá obtížné?
Jak se nazývají mé kříže?
Ježíši, k tobě smíme přinést všechny své kříže.
Neseš naše viny a hříchy, naše nemoci a bolesti.
Každým křížem, který neseme se ti přibližujeme.
Děkujeme ti, že jsi za nás nesl kříž.

„Ježíš padá pod tíhou kříže“
Někdy mě lidé opustí bez pomoci, nechají mě padnout.
Občas mě někdo překročí.
Mám pocit, že zůstanu ležet na cestě – to bolí.
Ježíši, ty víš, že někdy se lehce vzdávám,
když se mi zdá, že zátěž je příliš velká.
Ty víš, že pro některé úkoly ještě nejsem dost připravený.
Pomoz mi, když už si nevím dál rady,
když mi všechno připadá moc těžké a ostatní mě utiskují.
Dej mi sílu znovu vstát.Pomoz mi postavit se zase na nohy.
Dopřej mě a všem, kteří upadli, svou blízkost a odvahu znovu vstát.

„Ježíš potkává svou matku“
Ježíši děkuji ti za všechny, kteří mě utěšují, když se mi daří zle.
Za moje rodiče a sourozence, prarodiče a přátele.
Zůstávají mi věrní, i když mě ostatní opustí.
I já znám pohled na trpícího člověka:
V televizi ukazují lidi trpící hladem, nemocné děti, žebráky a bezdomovce.
Je zvlášť těžké dívat se na utrpení člověka, kterého miluji.
Dovol mi – jako Marii – být v jeho blízkosti a stát při něm.
Dej mi sílu utěšit ho, dej mi sílu jít s ním část cesty.

„Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi nést kříž“
Ježíši, i mě už mnoho lidí pomohlo nést můj kříž, usnadnili mi život
a vyřešili mé starosti a problémy.
Ježíši, i já už jsem cítil to, co Šimon:
Nechuť někomu pomoci. Zatěžovalo mě to.
Pomáhat těm, kteří stojí na jiné straně než já, je zvláště těžké.
Lehce najdu výmluvy, proč nemohu někomu pomoci:
„Nemám čas!“
Mě se to přece netýká!“
„Mám svých starostí dost!“
Ježíši, otevři mé oči, abych viděl ty, kteří potřebují pomoc.

„Veronika podává Ježíšovi roušku“
Ježíši, ty víš, jak je těžké odlišovat se od ostatních.
Potřebuje to odvahu, myslet a jednat jinak než druzí.
Je nutné být silný, když si člověk myslí něco jiného než ostatní.
Ježíši, ty víš, že jsem často zbabělý,
když bych měl hlasitě vykřiknout svůj názor, když ostatní nemají pravdu.
Chraň mě před tím, abych se řídil podle toho, co říkají druzí!
Nedopusť, abych byl tvrdý k těm, kteří jsou v nouzi, leží na zemi v prachu,
jsou zpustlí, zanedbaní a neoblíbení.
Otevři mé srdce a vtiskni do něj své znamení lásky!

„Ježíš potkává plačící ženy“
Ježíši, k tobě může přijít každý, kdo je smutný a trpí.
Nedovol mi zavírat oči před utrpením svých bližních.
Dopřej mi poznat,
kde dělám něco nespravedlivého a špatného.
Dej mi odvahu snažit se žít dobře.
Ježíši, utrpení a smrt jsou začátkem nového života.
Pomoz, ať nepřehlížím pláč a nářek nad nespravedlností, a dej mi sílu zasáhnout.
Posiluj mě, abych svým chováním zlepšoval svět
a dělal život spravedlivější.

„Ježíš je zbaven šatů“
Každý člověk je jedinečný,
nenahraditelný a má svou důstojnost.
Ježíši, ty víš, jak velmi mě zraní, když někdo,
komu jsem se svěřil, mé tajemství nezachová.
Víš, jak velmi se stydím, když mě někdo uráží před ostatními.
Víš, jak bezmocně hledám ochranu, když se mi někdo vysmívá.
Ježíši, ty sám jsi byl pokořen, tvá důstojnost byla pošlapána.
Stojíš na straně těch, kteří jsou vydáni jiným napospas,
jsou znevážení a pokořeni.
Dej mi sílu k obraně jejich práv!

„Ježíš je přibit na kříž“
I slova a pohledy se mohou do srdce zabodnout jako hřebíky.
A často naše zlost a nenávist někoho zasáhne jako rána kladívkem.
Ježíši pomoz mi láskou zacelit rány, které jsem způsobil svým zlým jednáním.
Často se na někoho díváme přezíravě, smýšlíme o něm chybně a hodnotíme ho.
Je to stejné, jako kdybychom mu zavěsili tabulku se zlým odsouzením.
Ježíši osvoboď můj pohled od špatného mínění, od zášti a zlosti.
Ježíši, ty víš, jak se cítí bezbranní.
Víš, jaké je to, být vydaný na milost a nemilost druhých.
Ochraňuj mě před touhou po moci a panovačností.

„Ježíš umírá na kříži“
Ježíši, tvoje láska je nekonečná!
Část tvé lásky je v lidech,
kteří se mi dávají beze zbytku – v mých rodičích, kteří se pro mě obětují.
A ve všech lidech, kteří by z lásky položili jeden za druhého život.
Díky, že jsou!
Ježíši, tvé světlo září všude tam, kde se nenávist mění v lásku.
Všude tam, kde panuje smíření.
Všude tam, kde se jedni něčeho vzdávají ve prospěch druhých.
Všude tam se nebe a země spojují.

„Ježíš je sňat z kříže a položen do klína své matky“
Svatá Maria,
Pros za nás všechny opuštěné, neutěšené, pros za všechny trpící,nemocné,
za všechny umírající.
Pros za nás hříšné nyní i v hodině naší smrti.

„Ježíš je uložen do hrobu“
Někdy jsem v koncích.
Zdá se, že moje odvaha je navěky pryč.
Někdy mě ovládá strach.
Někdy mě opanuje zlost.
Někdy jsem uzavřený ve svém smutku.
Někdy na mě dopadají starosti jako kameny.
Někdy se mi zdá, že moje naděje leží jako mrtvé tělo v hrobu.