Žalm 72 (71)

Mesiášovo království a jeho královská moc.

Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu.
Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým.
Hory přinesou lidu pokoj, * pahorky spravedlnost.-
Zjedná právo ubohým z lidu, + pomůže chudákům, * rozdrtí utlačovatele.
Žít bude dlouho jak slunce, * jak luna po všechna pokolení.
Sestoupí jako déšť na trávu, * jako vláha, která napájí zemi.
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna.-
Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země.
Jemu se budou klanět nepřátelé, * jeho protivníci prach budou lízat.
Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně.
Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy mu budou sloužit.
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá.
Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život.
Vymaní je z křivdy a násilí, * neboť jejich krev je drahá v jeho očích.-
Proto bude žít a dostane se mu z arabského zlata, + stále se budou za něho modlit, * ustavičně mu budou žehnat.
Země bude oplývat obilím, + jeho úroda bude šumět až ve vrcholcích hor jak Libanon, * obyvatelé měst rozkvetou jak polní tráva.-
Jeho jménu se bude žehnat navěky, a pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno.
A v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy.-
Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * on sám koná divy.
A požehnané jeho slavné jméno navěky, * jeho slávou ať je naplněna celá země! Staň se! Staň se!!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.