Breník Jan Mgr.

Breník Jan, Mgr. Datum svěcení: 9. září 2006
Působiště: farnost Ostrava-Mariánské Hory, děkanát Ostrava
Web farnosti:
Vzdělání: CMTF Olomouc
Studované obory: teologické disciplíny
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? Před sedmi lety jsem slyšel opakovaně jakýsi vnitřní hlas, který mne volal k službě v církvi. Při prvním volání nebyla moje pozornost velká, ale po dalších voláních jsem začal věc probírat s mou manželkou a nakonec jsem požádal o slyšení otce biskupa Lobkowicze. Po našem rozhovoru jsem se rozhodl pro službu trvalého jáhna a ke studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olmouci, což otec biskup stanovil jako základní podmínku mého přijetí do služby. Začínat studium na vysoké škole v pětapadesáti letech, tedy dvacet šest let po ukončení večerního studia na střední škole nebylo pro mne vůbec jednoduché. S přispěním Ducha svatého jsem fakultu, stejně jako formační kurz pro přípravu trvalých jáhnů, dokončil v roce 2006. Nic už nestálo v cestě tomu, abych se nabídl Bohu, jako prostředník k pomoci potřebným.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství? Skloubit službu trvalého jáhna s manželstvím není problém. Manželka svůj souhlas s mojí službou mínila opravdu vážně a jeho platnost je trvalá. Spojení civilního zaměstnání, svou podstatou dosti odlišné od diakonie, se někdy zdá dosti nesnadné. Vždycky, když se dostaví pocit, že tohle, či ono nemohu stihnout, stačí vyslat signál ‚tam nahoru‘ a Pán pomůže. V každé takové chvíli si uvědomím, že vždycky když jsem slabý, právě tehdy jsem silný – ano silou, které se mi dostává od Boha. Mnohokrát jsem si potvrdil skutečnost, že když se mi nedostává času a sil, setkání s nemocnými při roznášení eucharistie, či s klienty charitního domova pro přechodný pobyt, kde jsou umístěni převážně imobilní lidé pokročilejšího věku, je vlastně velmi posilující. Z těch nemocných lidí vychází mocná síla, která mě vždycky ‚postaví na nohy‘.