Bože, tebe chválíme

Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme. Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. Všichni andělé, cherubové i serafové, všechny mocné nebeské zástupy bez ustání volají: Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Plná jsou nebesa i země tvé vznešené slávy. Oslavuje tě sbor tvých apoštolů, chválí tě velký počet proroků, vydává o tobě svědectví zástup mučedníků a po celém světě vyznává tě tvá církev: neskonale velebný, všemohoucí Otče, úctyhodný Synu Boží, pravý a jediný, božský Utěšiteli, Duchu svatý. Kriste, Králi slávy, tys od věků Syn Boha Otce; abys člověka vykoupil, stal ses člověkem a narodil ses z Panny; zlomil jsi osten smrti a otevřel věřícím nebe; sedíš po Otcově pravici a máš účast na jeho slávě. Věříme, že přijdeš soudit, a proto tě prosíme: přispěj na pomoc svým služebníkům, vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví; dej, ať se radují s tvými svatými ve věčné slávě. Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, veď ho a stále pozvedej. Každý den tě budeme velebit a chválit tvé jméno po všechny věky. Pomáhej nám i dnes, ať se nedostaneme do područí hříchu. Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi. Ať spočine na nás tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Pane, k tobě se utíkáme, ať nejsme zahanbeni navěky.
Amen.