Žalm 15 (14)

Kdo je hoden objevit se před Bohem?

Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, * kdo přebývat na tvé svaté hoře?
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, + upřímně smýšlí ve svém srdci, * svým jazykem nepomlouvá, nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda.-
Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Nemění přísahu, i když je mu na škodu, + nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému.
Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.