Já s Ježíšem

1. Ježíš odsouzen
Ježíš snáší pokoření, křivdy, výsměch – všechno mlčky, i když je odsouzený na smrt. A já nedovedu mlčet, odmlouvám, bráním se. Pane, nauč mě mlčet, když je mi křivděno a ať sám nikomu nekřivdím.

2. Ježíš na sebe bere kříž
Ježíš přijímá kříž, sám ho bere. Za mne, za toto město, za tuto vesnici, za tuto farnost, za celý svět. Já se však kříže bojím. Pane, dej mi sílu brát svůj kříž jako pokání za sebe, ale i za druhé.

3. Ježíš padá pod křížem
Kříž tíží a Ježíš nenaříká, nestěžuje si, neuhýbá pronásledování. Já kličkuji a uhýbám všem nepříjemnostem, i těm, které mi přináší můj křesťanský postoj k životu. Pane, pomoz mi pochopit, že kříž je nutnou záležitostí v životě křesťana i celé Církve.

4. Ježíš se setkává s Matkou
Bolestné setkání. Pohledy Matky a Syna se setkávají ve vzájemné povzbuzení. Jak se dívám já? Pane, ať můj pohled vždy dokáže povzbudit, když zrovna nemohu udělat víc.

5. Šimon pomáhá Ježíši
Šimon se nejdříve zdráhá, ale pod dotekem Kristovy lásky přece pomáhá. A Ježíš, jednorozený Syn Boží, si nechává pomoci od člověka. Jak málo mám já pokory, když těžko přijímám i pomoc podávanou s láskou. Pane, odpusť mi mou domýšlivost, že na všechno chci stačit sám.

6. Veroničin skutek lásky
Veronika se nebála k tobě přistoupit. Neodvrátila se, viděla potem a krví zalitou tvář a neváhala ti ulehčit. A já často nevidím, odvracím se, lhostejně přejdu. Pane, dej, ať mi nikdy nechybí soucit a statečnost!

7. Druhý pád
Ježíš znova padá. Moje chybné kroky ztěžují jeho krok. Ještě stále vidím víc chyby druhých než svoje. Pane, ať v chybách druhých vidím chyby svoje!

8. Ježíš potkává jeruzalémské ženy
Ježíš žádá lásku a ne soustrast. Já, stejně jako ženy z Jeruzaléma, umím spíše naříkat, než milovat. Pane, ať se všechny děti dovědí o tvé lásce a ať ji poznají na nás.

9. Ježíš padá potřetí
Hrubostmi pobízejí Ježíše, aby vstal. On jim odpouští a modlí se za ně. Mně je protivné sebemenší pohrdání, urážka, šikanování… Pane, prosím tě za naše nepřátele, dej jim svou milost a nám dobrou vůli odpouštět.

1O. Ježíše svlékají
O všechno Ježíše obrali, zacházejí s ním hůř než se zločincem a on je stále tichý, odevzdaný, všeho se zříká. A já mnohdy toužím po tom, co mít nemusím, domáhám se i toho bez čeho se obejdu.

11. Ukřižování
Ježíše přibíjejí na kříž. Přijímá dobrovolně i tuto zcela lidskou bolest. A já často v nemoci nad bolestí reptám a naříkám. Pane, přijmi i moje bolesti jako můj dar, jako mou oběť.

12. Ježíšova smrt
Ježíš umírá, lidé se rozešli, skončila podívaná. Zůstává jen pár nejbližších. Patřím i já k těm, kdo jsou stále s Ježíšem? Pane, den, ať i já vytrvám v pevné víře, naději a lásce.

13. Ježíš sňat s kříže
Maria přijímá odevzdané mrtvé tělo svého Syna. Přijímám i já Boží vůli klidně a s důvěrou? Pane, kéž jsem i já ochotný dát svůj svobodný a volný souhlas ke tvé vůli.

14. Ježíš pohřben
Ježíšovo tělo leží v hrobě a čeká na vzkříšení. Věřím ve vzkříšení? Věřím ve věčnost? Pane, ať se dovedu zříci všeho, co by mi bránilo na cestě do tvého věčného království.