Ze srdce vždy děkujme

Ze srdce vždy děkujme
Stvořiteli svému
a vděčnost prokazujme
každou chvíli jemu.
Šťastná je hodina,
v kterou člověk s vděčností
a upřímnou vroucností
na Boha vzpomíná.

Neb tento svět pomine
i marnosti jeho,
jako voda uplyne
vše, co v něm slavného,
ale my z hrobů ven,
byť sebe hlubší byly,
poležíce v nich chvíli,
vstanem zas v soudný den.

Tak Bůh Otec uložil,
všech věcí Stvořitel,
svůj život vynaložil
proto můj Spasitel,
abych s ním žil věčně;
Duch svatý to stvrzuje,
v srdci mém osvědčuje,
vím o tom bezpečně.
Amen.