Žalm 93 (92)

Vznešenost Boha stvořitele

Hospodin kraluje, oděl se velebností, * oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Dal světu základ, * že nezakolísá.
Pevný je trůn tvůj od pradávna, * jsi od věčnosti.-
Zdvihají řeky, Hospodine, + zdvihají řeky svůj hlas, * zdvihají řeky svůj hukot.
Mocnější než hukot mnohých vod, + mohutnější než mořský příboj, * mocný je Hospodin na výsosti.-
Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, * tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.