Jak veliká dobrodiní

Jak veliká dobrodiní
Pán Bůh náš každou chvíli
z lásky k nám činil a činí,
uvažme, lidé milí.

Neboť všichni jsme stvořeni
ku podobenství jeho
a přehojně obdařeni
ctí a slávou od něho.

On nás rozumem a radou
milostivě obdařil,
aby omylem neb zradou
sám se člověk nezmařil.

Co je dobré a co je zlé,
dal nám jasně poznati,
a že naše síly jsou mdlé,
slíbil nám pomáhati.

Všechno lidské moci poddal,
cokoli na světě jest,
by mu člověk chválu vzdával,
prokazoval mu vždy čest.

Proto každé věrné duši,
a to času každého,
znáti a chváliti sluší
dárce tak laskavého.
Amen.