Žalm 57 (56)

Ranní modlitba v soužení.

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, * neboť k tobě se utíká má duše, uchyluji se do stínu tvých křídel, * dokud se nepřežene zkáza.
Volám k svrchovanému Bohu, * k Bohu, který mi prokazuje dobro.-
Ať zasáhne z nebe a zachrání mě, + ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou, * ať Bůh sešle svou milost a věrnost.
Uléhám uprostřed lvů, * kteří lačně požírají lidi.
Jejich zuby jsou kopí a šípy * a jejich jazyk naostřený meč.-
Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, *nad celou zemí nechť je tvá sláva!-
Léčku připravili mým nohám, * zkrušili mou duši, vykopali přede mnou jámu: * ať do ní spadnou!-
Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce; * budu zpívat a hrát.
Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo, * chci vzbudit jitřenku.
Budu tě chválit mezi národy, Pane, * budu tě oslavovat mezi pohany,
protože tvá milost je veliká až k nebi, * tvá věrnost až do oblak.-
Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, * nad celou zemí nechť je tvá sláva!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.