Hospodine, uslyš hlas můj

Hospodine, uslyš hlas můj,
milostivý obličej svůj
račiž ke mně nakloniti
a prosby mé vyslyšeti.

Vysílá je duch můj vroucí,
dříve nežli slunce skvoucí
nás v příbytcích osvěcuje,
dobrým i zlým posluhuje.

Naše kroky vždycky spravuj,
na všech cestách nás ochraňuj,
ať v tebe pevně doufáme,
věrně v dobrém pracujeme.

Dej to z otcovské milosti,
z plné zásluhy Kristovy,
štědrý dárce, Duchu svatý,
Bože nedílné podstaty.

Kéž obraz Boží nesouce,
v Krista vkořeněni jsouce,
po veškeré práci zdejší
máme v nebi život věčný.
Amen.