Žalm 5

Žalm 5, 2-10.12-13

Hospodine, slyš moje slova, * všimni si mého nářku!
Naslouchej mé hlasité prosbě, + můj králi a můj Bože, * vždyť se k tobě modlím, Hospodine!
Zrána slyšíš můj hlas, * zrána ti předkládám své modlitby a čekám.
Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost, + zlý u tebe prodlévat nesmí * ani rouhači před tebou neobstojí.
Nenávidíš každého zločince, * hubíš všechny lháře.
Od vraha a podvodníka * se odvrací Hospodin s odporem.
Já však pro velikou tvou milost * smím vstoupit do tvého domu, padnu na tvář před tvým svatým chrámem * v bázni před tebou, Hospodine!
Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým nepřátelům; * urovnej přede mnou cestu k sobě!
Vždyť není upřímnosti v jejich ústech, * jejich nitro strojí úklady, jejich hrdlo je otevřený hrob, * lichotí svým jazykem.
Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí, * ať jásají bez přestání; chraň je, ať se radují v tobě, * kdo milují tvé jméno, protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, * jako štítem ho věnčíš svou přízní.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.