Žalm 19 (18)

Žalm 19 (18)

Nebesa vypravují o Boží slávě * a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu, * noc noci sděluje poučení.
Není to slovo a nejsou to řeči, * jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol, * až na konec světa jejich slova.
Tam rozestřel stan pro slunce, + které vychází jako ženich ze své svatební komnaty, * jásá jako rek, když se do běhu dává.
Na jednom okraji nebe vychází + a obíhá až na jeho druhý okraj, * nic se nemůže skrýt před jeho žárem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.