Křížová cesta I

l. Odsouzený
Bůh zde stojí před lidskými soudci. Proti Kristu burácí zástup svedeného lidu: Ukřižuj, ukřižuj ho! V Kristu zde odsuzují na smrt lásku, pravdu, spravedlnost.
I dnes, po dvou tisících letech se lidé bouří proti Kristu stejným způsobem. I dnes je Kristus vyháněn z lidského společenství. Pravda, spravedlnost, opravdová láska to jsou hodnoty,které mizí z tohoto světa. Svět opravdu miluje více tmu nežli světlo… Kristova církev je společenstvím lidí, lačnících a žíznících po pravdě, spravedlnosti, lásce.

2. Ježíš bere kříž
Ježíš z lásky k nám bere na sebe těžký kříž – a vybízí nás: kdo chce za mnou přijít, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ano, Pane, my chceme přijít do tvého království pravdy, spravedlnosti a lásky. Ty vidíš naši náklonnost jít cestou širokou, pohodlnou, snadnou.
Takováto cesta však nevede do tvého království. Za tebou je nutno jít úzkou cestou sebepřemáhání s křížem na ramenou.

3. První pád
Kristus padá pod tíhou našich vin. Kristus leží v prachu cesty, protože my se někdy ani nesnažíme povstat ze svých vin a uzavíráme mírové smlouvy s naším největším nepřítelem – hříchem.
Pane, tvá vůle je: buďte svatí! Nenechte se zastrašit obtížností cesty k dokonalosti! I když je to cesta bolesti, přesto je to jistá cesta do nebeského království. Vždyť bez bolesti v lásce nelze žít!

4. Ježíš a jeho Matka
Ježíš potkává svou milovanou Matku. Ježíši, co cítilo tvé srdce při tomto setkání? Ty přinášíš i tuto velikou oběť za nás! Ty trpíš za naši vlažnost, neopravdovost, polovičatost v našem následování tebe. Ukazuješ nám, že pouze ten, kdo je připraven přinést v oběť všechno, ten se stává Božím mocným nástrojem ke spáse světa.
Pane, dávám ti nyní vše, i to, co jsem ti do dnešního dne vydat odmítal.

5. Šimon pomáhá
Ježíš slábne každým krokem a potácí se pod křížem. popravčí nutí Šimona, aby nesl kříž za Kristem. Šimon odmítá, nechce se mu, nemá čas, má své plány, svou práci, své zájmy, své pohodlí, svůj odpočinek. I dnes Ježíš slábne, potácí se, zmírá v podobě své církve. Mnozí jsme lhostejní. Jako slepí a hluší jen mlčky přihlížíme.
Pane, dej nám ochotu odložit své zájmy a sloužit tobě ve tvé církvi.

6. Veroničin skutek
Jediná slabá žena se odděluje od zástupu a prokazuje ti, Pane, službu na tvé bolestné cestě, ačkoliv takové množství lidí vidělo tvoje útrapy. I dnes je , Pane, tvé srdce zraňováno lhostejností a netečností zástupů vůči tvému poselství lásky. I dnes tvaří tvá církev obrovskou menšinu ve srovnání s celkovým počtem lidstva. Ježíši, ty chceš, aby svět poznával tvou tvář v příkladných životech křesťanů. Křesťané jsou Biblí, ze které čte dnešní svět.
Ježíši, chceme žít ke tvé cti a chvále.

7.Druhý pád
Ježíš klesá pod křížem podruhé. Kati ho trýzní. aby sebral zbytek sil a došel na Golgotu. Spasiteli, to my jsme ti připravili tento pád, neboť vždy znovu upadáme do svých starých hříchů. Pane, ty víš, s čím má každý z nás největší potíže na cestě za tebou, v čem to nejčastěji býváme nevěrní. Duch svatý ukazuje každému z nás nato nejcitlivější místo a říká: Čiň pokání, bojuj proti hříchu ze všech sil. Bez boje není vítězství, bez utrpení není dokonalosti.

8.Ženy Jeruzalémské
Jeruzalémské ženy pláčí nad Ježíšem – a on jim a nám všem říká: Samy nad sebou plačte a nad svými dětmi – plačte nad těmi, kteří žijí ve vaší blízkosti a jsou v zajetí hříchu a pro svou nevěru v obrovském nebezpečí věčné smrti.
Plačte nad těmi, za jejichž výchovu jste odpovědni…!

9.Třetí pád
Tento pád je nejbolestnější. To, co dnes nejvíce bolí Boží srdce, je neláska a nejednota mezi křesťany. A Také srdce je tak citlivé jako tvé srdce, Ježíši, jež je plné lásky!
Pane, ty vidíš do našeho nitra tak, jako by každý z nás byl tím jediným člověkem na celém světě. Prosíme, odpusť nám hříchy nelásky a nejednoty a dej nám srdce ochotné pokořit se, abychom v nich opravdu dali první místo tobě, který jednotu lásky mezi lidmi tvoříš, protože sám jednotou lásky jsi – jako Otec, Syn a Duch svatý – a přece Bůh jediný, protože sám jsi láska.

10.Svlečen ze šatů
Ježíšovi berou vše – a nechávají mu jen kříž. Kristus vždy touží plnit vůli Otcovu. Je jí věrný i v této chvíli, když už opravdu nemá nic, než kříž.
I své věrné přivádí Bůh do takovýchto situací, s cílem změnit, přetvořit člověka a připravit ho pro nebe. kříž je nástroj, s jehož pomocí se dosahuje svatosti, kříž je klíčem k nebi.

11.Ukřižován
Kristus je věrný kříži až do poslední chvíle. Nyní podává ruce katům, aby ho na něj přibili a tím se s ním ztotožňuje zcela. Stejně tak každý křesťan má znát svůj kříž – a přijmout jej zcela. Kříž takto přijatý rozdrtí a zničí hříšnou přirozenost člověka a výsledkem je nové stvoření.
Ježíši, dej nám odvahu jít cestou křesťanské dokonalosti.

12.Umírá za mě
Kříž neznamená jen slabost, bezmocnost, potupu, neznamená jen pády, bolest, utrpení, oběť, ale znamená odevzdat i svého ducha – svůj život do ruky Boží. Kdy by chtěl zachránit svůj život, ten ho ztratí, ale kdo ztratí svůj život pro mě, najde ho! Ježíš má na mysli přesně to, co říká v těchto slovech. On očekává, že obětujeme své životy pro něho.
Jen skrze smrt svého Já můžeme dosáhnout pravý život, který dává Bůh. Jen ten, kdo zemřel sám sobě – pro Boha – zakusí již zde na zemi něco z nebeské blaženosti.

13.Snímán z kříže
Všude je ticho, nepřátelé odešli, jsme na konci křížové cesty. Kolem kříže stojí malá skupinka věrných, kteří doprovázeli Ježíše až na toto místo – jsou to ty nejkrásnější lidské duše – Maria, Jan…
Ježíši, na křížové cestě svého života Ti chceme zůstávat věrni, abychom na jejím konci mohli s jistotou očekávat okamžik slávy.

14.Pohřben
Kristus vše přijal, co bylo vůlí Otce, odevzdal mu svůj život a nyní je už vše dokonáno. Ježíše ukládají do hrobu. To ale není konec všeho. Takto prožitý život nekončí hrobem, smrtí, temnotou. Na jeho konci září světlo Božího zaslíbení o věčném životě. Ano, konečné slovo náleží Bohu! Po tragickém pátečním odpoledni přichází beznadějná sobota a konečně – vítězné nedělní ráno! Pro Krista i pro všechny, kteří šli jeho cestou.