Svatá Trojice

Svatá Trojice, Bože
ty jsi nám ráčil dát,
že jsme ze svého lože
zdraví zas mohli vstát.
Z lásky jsi nás stvořil,
když jsme padli, vykoupil,
na křtu jsi nám milost dal,
za dědice přijal.
K dobrému sílu dej,
vytrvat nám pomáhej,
chceme tě vždycky chválit,
tobě věrně sloužit.

Chvalte Pána společně,
měšťané nebeští,
všichni také srdečně,
národové zemští.
Chvalte, Pána hvězdy,
nebe, země i vody,
ptactvo, zvěř i stromoví
a všechno stvoření,
za to dobrodiní,
jež on nám i všem činí:
učí, spravuje, chrání
v pracích i ve spaní.

V práci nás i každého
Duchem svatým spravuj,
hřešení všelikého
milostivě zbavuj,
hanby, pádu, škody
na zdraví, zlé příhody
i vší ďábelské zlosti,
při smrti náhlosti.
Pokorně prosíme,
k tvé milosti hledíme,
o tvé dobrotě víme,
té se poroučíme.
Amen.