Žalm 87 (86)

Boží město, matka všech národů.

Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla.-
Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží!
Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele, + ba i Filištínsko, Tyrus s Etiopií; * i ti se tam narodili.
O Siónu se řekne: »Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.«-
Hospodin zapíše do knihy národů: * »Tito se tam narodili.«
Při tanci budou zpívat: * »Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.«
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.