Pravý Bože na výsosti

Pravý Bože na výsosti,
předivný jsi v své moudrosti
kterou všechno spatřuješ,
nebe, zemi spravuješ.
Chvála Všemohoucímu,
chvála Vševědoucímu!

Jediným slovem své moci
učinil jsi všechny věci,
nic tobě nemožného
ani nic nesnadného.
Ó Bože všemohoucí,
buď chválen dnem i nocí!

Tys v nebi kůry andělské,
v světě pokolení lidské stvořil,
by ti sloužili, navěky s tebou byli.
Buď tobě za to chvála
věčná a neskonalá!

Kdo tebe vpravdě poznají,
v tebe naději skládají,
neb tys věčná dobrota,
uvádíš do života. Ó Bože dobrotivý,
budiž nám milostivý!
Amen.