Panno oděná sluncem pravdy

Maria, Královno má a Paní má, Matko Pána mého, služebnice Syna svého, Rodičko Tvůrce vesmíru: tebe žádám, tebe vzývám, vypros mi Ducha svého Syna, mého Vykupitele, abych o tobě důstojně smýšlel a důstojně mluvil.
Tvá krása, vznešenost a důstojnost je taková, že kdybych k tvé oslavě mluvil jazyky andělskými, pronikl všechna Boží tajemství a znal veškerá Písma, vyčerpal bych všechnu svou výmluvnost a dovednost, ale nedošel dál než na počátek tvé chvály.
Tys nade všechno tvorstvo nesrovnatelně krásnější, záříš svou ctností na všechno lidstvo, jsi vznešenější než andělé, svatostí a nebeskou slávou převyšuješ zástupy vyvolených a korunována sedíš po pravici svého milovaného Syna.
Tam jsou tvé zásluhy důstojně oslavovány, tam jsou tvé přednosti, jak se sluší velebeny, tam jsi po zásluze blahoslavena. Co mohu já, ubohý hříšník, přidat k tvé oslavě?
Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš. Přijmi, prosím, i mé nepatrné chvály. Přicházím k tobě, Matko Boží, a prosím tě, abys mi vymohla odpuštění mých hříchů. Učiň, abych byl zproštěn všech vin svého života. Prosím tě, uděl mi milost, abych byl spojen láskou s tvým Synem a s tebou; s tvým Synem jako mým Bohem a s tebou jako s Matkou mého Boha.
Amen.
( Modlitba sv. Ildefonsa Toledského )