Žalm 30 (29)

Poděkování za vysvobození z nebezpečí smrti

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.
Hospodine, můj Bože, * volal jsem k tobě a uzdravils mě.
Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.-
Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svatému jménu!
Vždyť jeho hněv trvá chvíli, * ale jeho laskavost po celý život,
zvečera se uhostí pláč, * zjitra však jásot. –
Řekl jsem ve své smělosti: * »Nic už mnou nepohne!«
Hospodine, ve své přízni jsi mě obdařil mocí a ctí; * sotva jsi skryl svou tvář, padl jsem v zmatek.
K tobě volám, Hospodine, * Pána prosím o smilování.-
Jaký bude zisk z mé krve, * když padnu do hrobu?
Bude tě chválit prach, * bude hlásat tvou věrnost?
Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, * pomoz mi, Hospodine!-
Můj nářek jsi obrátil v tanec, * rozvázals mou žínici, přepásals mě radostí, aby ti zpívala má duše bez ustání. * Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.