Žalm 20 (19)

Modlitba za vítězství krále.

Kéž tě vyslyší Hospodin v den tísně * a ochrání tě jméno Jakubova Boha!
Kéž ti ze svatyně sešle pomoc * a podporu ti poskytne ze Siónu! –
Kéž se rozpomene na všechny tvé dary * a tvá oběť je mu milá!
Kéž ti udělí, co si žádá tvé srdce, * a splní ti každý tvůj záměr! –
Nad tvým vítězstvím zajásejme, + korouhve vztyčme ve jménu svého Boha, * kéž splní Hospodin všechna tvá přání!
Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému, + vyslyšel ho ze svých svatých nebes * silnou svou pravicí, jež dává vítězství. –
Síla jedněch je ve vozech, síla druhých v koních, * ale naše síla je ve jménu Hospodina, našeho Boha.
Tamti se zhroutili a padli, * my však stojíme a vytrváme! –
Hospodine, dej vítězství králi, * vyslyš nás, když k tobě voláme!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.