K svatému Janu Nepomuckému

Svatý Jene Nepomucký, zástupce české země, shlédni na nás, na svůj národ, pamatuj na své plémě, vypros nám u Boha milost, bychom se mu líbili, podle víry živi byli, tak jak jsme při křtu slíbili. V ničem člověk víc podobný Bohu svéme nebývá, nežli když k bližnímu svému milosrdenství mívá: neb milosrdenství Boží podle Písma svatého nekonečně převyšuje ostatní skutky jeho. Příklad tvůj, ó svatý Jene, má nás k tomu povzbudit a tvůj život zde na světě v nás lásku k bližním vzbudit; ty jsi vdovám a sirotkům hojnou almužnu dával a všem chudým z lásky k Bohu štědrou ruku podával. Ještě jednou, svatý Jene, hlas svůj k tobě pozvedáme, od tebe, patrona svého, pomoc vroucně žádáme: Vypros nám u Boha milost, bychom se milovali, jeden druhého jako bratři v nouzi si pomáhali. Neb jsme všichni údy Krista a navzájem jsme bratři; jeden druhého milujeme, jak na křesťany patří; v srdci našem ať zůstává jen svaté lásky plamen, lásky k Bohu i k bližnímu. Dej nám to, Bože –
Amen.