Žalm 99 (98)

Svatý je Pán, náš Bůh

Hospodin kraluje: třesou se národy; * trůní nad cheruby: chvěje se země.
Hospodin na Siónu je veliký * a nade všemi národy vyvýšený.-
Ať chválí tvé veliké a hrozné jméno, * neboť je svaté.
Pevně vládne ten, kdo miluje právo: + tys určil, co je správné, * právo a spravedlnost vykonáváš v Jakubovi.-
Oslavujte Hospodina, našeho Boha, + klaňte se u podnože jeho nohou, * neboť je svatá.-
Mojžíš a Árón jsou mezi jeho kněžími + a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno: * vzývali Hospodina, a on je vyslýchal.
Mluvíval k nim v oblačném sloupu, + slýchali jeho příkazy, * zákon, který jim dal.
Hospodine, náš Bože, tys je vyslyšel, + Bože, byls k nim milostivý, * ale také jsi trestal jejich přestupky.-
Oslavujte Hospodina, našeho Boha, + klaňte se na jeho svaté hoře, * neboť svatý je Hospodin, náš Bůh!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.