Žalm 51 (50)

Smiluj se nade mnou, Bože

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu.-
Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé, takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu.-
Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka.
Hle, líbí se ti upřímné srdce, * ve skrytu mě učíš moudrosti!-
Pokrop mě yzopem, a budu čistý, * umyj mě, a budu bělejší než sníh.
Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.-
Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny.
Stvoř mi čisté srdce, Bože! * Obnov ve mně ducha vytrvalosti.-
Neodvrhuj mě od své tváře * a neodnímej mi svého svatého ducha.
Vrať mi radost ze své ochrany * a posilni mou velkodušnost.-
Bezbožné budu učit tvým cestám * a hříšníci se budou obracet k tobě.
Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, * ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.-
Otevři mé rty, Pane, * aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
Vždyť nemáš zálibu v oběti, * kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, * zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.-
Pane, obšťastni Sión svou přízní, * znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech a žertvách, * na oltář ti budou klást býčky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.