Žalm 48 (47)

Poděkování za Boží ochranu.

Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha.
Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země.
Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále.
Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana.-
Neboť hle, sešli se králové, * spolu učinili útok.
Jen však se podívali, užasli, * ve zděšení prchli.
Hrůza je tam zachvátila, * křeč jak ženu, která rodí, jako když východní vítr * rozbíjí taršíšské lodi.-
Jak jsme to slýchali, tak jsme, to viděli * v městě Hospodina zástupů, v městě našeho Boha: * Bůh mu dává věčné trvání.
Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství * ve tvém chrámě.
Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála * sahá až na konec země.
Tvá pravice oplývá spravedlností, * ať se raduje siónská hora, ať jásají judská města * nad tvými rozsudky.-
Jděte kolem Siónu, obejděte jej, * spočítejte jeho věže!
Všimněte si jeho hradeb, * prohlédněte jeho paláce, abyste mohli vyprávět příštím pokolením: * Tak veliký je Bůh,
Bůh náš navěky, navždy. * On bude naším vůdcem!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.