Žalm 27 (26)

Neochvějná důvěra v Boha.

Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl?
Když na mě útočí zločinci, aby hryzli mé tělo, * moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.
I když se proti mně utáboří vojsko, nevyděsí se mé srdce, * když proti mně vypukne válka, jsem pln důvěry. –
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: * abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy něhy * a patřil na jeho chrám. –
Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, + v úkrytu svého stanu mě schová, * na skálu zdvihne.
Nyní se zdvihá má hlava * proti nepřátelům, kteří mě obkličují,
oběti chvály mu přinesu v jeho stanu, * budu zpívat a hrát Hospodinu.
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, * smiluj se nade mnou, vyslyš mě!
Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: * Hospodine, hledám tvou tvář. –
Neskrývej svou tvář přede mnou, * v hněvu neodmítej svého služebníka!
Tys má pomoc, nezavrhuj mě, * neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!
I kdyby mě otec s matkou opustili, * Hospodin se mě ujme.
Pouč mě, Hospodine, o své cestě, * veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům!
Nevydávej mě choutkám mých protivníků, * vždyť povstali proti mně křiví svědci a násilím proti mně soptí.
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina * v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, bud‘ silný, * ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.