14. neděle v mezidobí – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Obdivuji proroka Izaiáše. Žil v bezútěšných časech, jeho národu hrozil zánik, ale on jásá, plesá, raduje se. Protože Hospodin mu zjevuje, co udělá. A prorok nečeká s radostí na den, kdy se ona zaslíbení vyplní, ale těší se, jakmile je slyší. Je to člověk hluboké a pevné víry. Ví, že když jeho Bůh něco řekne, tak je to totéž, jakoby se to už stalo. Není moci, která by Bohu mohla překazit jeho záměry. Ve stejné víře žije apoštol Pavel. Chlubí se křížem Pána Ježíše Krista; ví, že je nové stvoření. Tak proč by měl naříkat a truchlit, když patří Bohu, byť i i v utrpení?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...