5. neděle velikonoční – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Víš, že můžeš dělat větší skutky, než Ježíš? Dnes to on sám říká v evangeliu. Jak je to možné? Inu, tím, že jsi dostal Ježíšova Ducha. Při křtu, při svátosti biřmování, a třeba pokaždé, když se modlíš k Duchu svatému. Člověk Ježíš konal své dílo v moci tohoto Ducha. Také my jsme povoláni k účasti na Ježíšově díle vykoupení – nejenom jeho pasivním přijímáním, nýbrž také aktivním konáním dobra, které má přitahovat k Ježíšovi lidi, s nimiž žijeme. A pokud je třeba, jsme povoláni i slovy svědčit o Ježíšově lásce k nám.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...