Postní setkání trvalých jáhnů

Hned prvního března se konalo další setkání trvalých jáhnů. Sešli jsme se v kapli Sv. Kříže při mši svaté, kterou celebroval P. Petr Šustáček. Už v homilii naznačil hlavní témata následující přednášky a tak jsme hned na počátku mohli zaznamenat, že avizované téma „Duchovní život“ bude zcela jistě zajímavé.

Ještě před začátkem hlavního tématu došlo na prodiskutování některých plánovaných akcí jako například seminář jáhnů v Českém Těšíně v červnu, či exercicie na Velehradě v srpnu.

Otec Petr Šustáček se pak rozhovořil naplno na téma „Duchovní život“. Významným pomocníkem a zdrojem mu byl poměrně „tlustý“ Slovník spirituality, vydaný Karmelitánským nakladatelstvím.

V přednášce jsme si ujasnil a upřesnili obsah mnohých pojmů používaných v oblasti duchovního života ať už to byly pojmy život, askeze, tělo, duch, modlitba, duchovní, povrchnost, svět a další. Že šlo o velice zajímavé „postřehy“, to dokazuje i skutečnost, že většina z nás si velmi pilně dělala poznámky, abychom se mohli později, třeba v klidu domova, vrátit k probíraným tématům.

Před společným obědem jsme se pomodlili Anděl Páně a s chutí jsme se pustili do oběda, který nám připravily pozorné ženy, jež nám tímto způsobem slouží při každém setkání (Děkujeme.) Po oběde následovala modlitba breviáře v poledne a to už tady byl konec dnešního setkání. Další setkání trvalých jáhnu bude 17. května.

U veškerého dění byl zvědavý fotoaparát, a tak vzniklo i několik fotografií .

Mohlo by se vám líbit...