List prefekta stálým jáhnům

List prefekta Kongregace pro klérus kardinála Claudia Hummese stálým jáhnům
z 10. srpna 2009

„Musíme přednostně milovat chudobu“

Milí stálí jáhnové,

církev stále více objevuje nedocenitelné bohatství stálého jáhenství. Když biskupové v rámci své návštěvy ad limina přicházejí na Kongregaci pro klérus, probírá se mimo jiné téma jáhenství a biskupové jsou velmi spokojení a plní naděje vůči vám, stálí jáhnové. To nás všechny naplňuje radostí. Církev vám děkuje a uznává vaši oddanost a kvalifikovanou službu. Zároveň vás chce povzbudit na cestě osobního posvěcení, života modlitby a jáhenské spirituality. I na vás lze vztáhnout to, co řekl papež kněžím v souvislosti s kněžským rokem: „Tuto snahu kněží o dokonalost, na níž rozhodně závisí účinnost jejich služby,“ je třeba podporovat.1

Dnes, o svátku svatého Vavřince, jáhna a mučedníka, bych se chtěl zamyslet nad dvěma oblastmi, nad vaší službou slova a službou lásky k bližnímu.

S vděčností vzpomínáme na synod o Božím slovu, který se konal v říjnu loňského roku. My, posvěcení služebníci, jsme prostřednictvím církve obdrželi od Pána úkol hlásat Boží slovo až na konec země a přibližovat všemu stvoření Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, jeho slovo a království. Toto slovo má, jak potvrzuje závěrečné poselství synodu, svůj hlas – Zjevení, svou tvář – Ježíše Krista a svou cestu – misii. Od stálého jáhna se očekává, že zná Zjevení, bezpodmínečně lne k Ježíši Kristu jako nadšený a zamilovaný učedník a rozhodně a zcela bezvýhradně vychází od Krista a s Kristem v jeho misii. Z dobrého učedníka se rodí dobrý misionář.

Služba slova, která má zvláště pro jáhny velký vzor ve sv. Štěpánovi, jáhnu a mučedníkovi, vyžaduje od svěcených služebníků stálé úsilí o studium a uchovávání slova zároveň s jeho hlásáním. Rozjímání formou „lectio divina“, tedy modlitební četba, je velmi rozšířený a doporučovaný způsob, jak pochopit a žít Boží slovo a přijmout je za vlastní. Intelektuální, teologická a pastorační formace je zároveň výzvou, která trvá celý život. Kvalifikovaná a aktuální služba slova velmi závisí na této prohloubené formaci.

V blízké době očekáváme dokument Svatého otce se závěry zmíněného synodu. Je třeba, aby byl přijat s otevřeným srdcem a snahou o prohloubení.

Druhá úvaha patří službě lásky k bližnímu, za vzor si beru svatého jáhna a mučedníka Vavřince. Jáhenství má kořeny v tom, že raná církev dala vykonávání lásky k bližnímu organizovanou formu. Ve 3. století, v době velkých pronásledování křesťanů, se v Římě objevuje výjimečná postava sv. Vavřince, arcijáhna svatého papeže Sixta II. a jeho důvěrníka ve správě majetku církevní obce. O sv. Vavřinci říká náš drahý papež Benedikt XVI.: „Jeho péče o chudé, jeho velkorysá služba, kterou poskytoval římské církvi v oblasti sociální péče a lásky k bližnímu, věrnost papeži, která šla tak daleko, že ho chtěl následovat i v největší zkoušce mučednictví a hrdinským svědectvím krve, které vydal jen o pár dní později, jsou obecně známé skutečnosti.“2 Známá jsou i slova sv. Vavřince: „Bohatství církve jsou chudí.“ Při nich velkoryse stál. Proto je stále aktuálním vzorem pro stálé jáhny. Jako Ježíš musíme především milovat chudé. Musíme s nimi být solidární a snažit se budovat spravedlivou, bratrskou a mírovou společnost. Nejnovější encyklika Benedikta XVI. Caritas in veritate ať je nám v tom nejnovějším průvodcem. V této encyklice Svatý otec vysvětluje základní princip: „Láska je hlavní cestou sociální nauky církve“.3 Jáhni se mají zcela zvláštním způsobem identifikovat s láskou k bližnímu. Chudí tvoří jedno z jejich každodenních prostředí a jsou předmětem jejich neúnavné péče. Od jáhna je neodmyslitelné jeho osobní nasazení pro skutky lásky k bližnímu a solidarita vůči chudým, kteří dnes přibývají.

Moji drazí stálí jáhnové, ať vám Bůh s láskou žehná a činí vás šťastnými ve vašem povolání a poslání! S úctou a obdivem zdravím manželky a děti těch z vás, kteří jsou ženatí. Církev jim děkuje za podporu a mnohostrannou spolupráci, kterou svým manželům a otcům v jáhenské službě poskytují. Rok kněží nás navíc vyzývá k tomu, abychom projevovali uznání kněžím a s nimi a za ně se modlili!

Ve Vatikánu 10. srpna 2009, na svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

kardinál Cláudio Hummes
emeritní arcibiskup ze São Paulo
prefekt Kongregace pro klérus

Mohlo by se vám líbit...