Trvalý jáhen ve farnosti Domaslavice

Zkušenosti duchovního správce farnosti s působením trvalého jáhna.

P. Mgr. Jan Vecheta je duchovním správcem farnosti Domaslavice, kde působí již třetím rokem. V září roku 2006 byl z této farnosti vysvěcen biskupem ostravsko-opavským na trvalého jáhna ing. Miroslav Poloch .

Právě na očekávání, zkušenosti či doporučení z půlročního působení jáhna ve farnosti bylo zaměřeno následujících několik otázek.

Otázka: Otče Jane, služba jáhna je v Církvi službou, kterou po dlouhé době obnovil II. Vatikánský koncil. Jak tuto službu Vy osobně vnímáte?

Odpověď: Obecně jáhenskou službu vnímám jako potřebnou a prospěšnou a to i přesto, že dosud tuto službu prostřednictvím jáhna Miroslava využívám jen v omezené míře. Především z toho důvodu, že jáhen Miroslav ještě studuje poslední rok Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci a čekají ho závěrečné státní zkoušky a také obhajoba diplomové práce. Navíc je nutné nezapomínat, že má své hlavní zaměstnání a také starost o rodinu. Nicméně už měl několik nedělních homilií a také se pomalu zapojuje do přípravy na slavení křtů ve farnosti. Jinou jeho praktickou výpomocí je bohoslužba slova, kterou už několikrát farníkům posloužil, protože jsem byl ve farnosti momentálně nepřítomen a také pracuje s ministranty ve farnosti. Současně jsme spolu hovořili i na téma výpomoci při katechezi biřmovanců příští roku, protože předpokládám udílení této svátosti v naší farnosti pro příští rok. Musím ještě říci, že v naší farnosti občas zavítá trvalý jáhen MUDr. Petr Závodný z Olomouce, který má u nás rekreační chatu. Při těchto návštěvách také asistuje v neděli u oltáře a měl už u nás také několik promluv. Vycházíme spolu velmi dobře.

Otázka: Domníváte se, že v životě církevního společenství existuje oblast, pro jejíž vyplnění je vhodnější služba jáhna – pokud je přítomen, než služba kněze?

Odpověď: Domnívám se, že taková oblast existuje. Pokud jde o ženatého jáhna, pak je jeho jednoznačnou ‘výhodou’ znalost rodinného a manželského života. Z toho pohledu se jednoznačně nabízí využívání služby jáhna v jednak v oblasti přípravy snoubenců, jednak v oblasti pastorace rodin, společenství rodin ale také i dětí či mládeže. Zde je vidět, že pole působení jáhna ve farnosti je poměrně široké a současně, že je to oblast, ve které má ženatý jáhen již dlouhodobější zkušenost a zná praxi ‘zevnitř’, na rozdíl ode mě, kněze, který ji zná zprostředkovaně. Podle mého názoru zde může ženatý jáhen daleko více a cíleněji reflektovat praktické problémy manželského a rodinného života, protože se s nimi dennodenně setkává. Vhled do konkrétních výchovných problémů, problémů soužití manželů či generací, to je to, čím může ženatý jáhen lépe v místním společenství nežli já jako kněz.

Otázka: Diakon, to je řecký výraz pro služebníka. Co by mělo být podle Vašeho názoru obsahem praktické služby jáhna místnímu církevnímu společenství a s jakými problémy se při této službě jáhen může setkat?

Odpověď: Jistě, liturgická služba není rozhodující doménou jáhna, i když právě liturgie je vrcholný úkon Církve. Z toho důvodu v ní má i jáhen své místo a podílí se na ní. Nicméně skutečně vidím důležitou úlohu jáhna v již vyjmenovaných oblastech. A pokud se týká možných problémů, se kterými se jáhen může setkat, zdá se mi, že ustanovení jáhna v místě bydliště může být občas, i když jistě ne vždy a ve všech případech, obtíží a to z toho důvodu, že, že každý z nás má své chyby a negativa a pokud je s nimi jáhen v některých případech konfrontován, může mu být tato okolnost velice nepříjemná. Koneckonců se nejedná o nic nového a všichni dobře známe větu z evangelia o tom, že žádný prorok není prorokem ve své domovně… Jáhen je v těchto případech v poněkud horší pozici než kněz, který je odjinud, nevyrůstal v místě působení a lidé jej poznávají postupně skrze jeho působení. Faktem ovšem je, že já jsem se prozatím s ničím podobným vůči jáhnovi Miroslavovi doposud nesetkal.

Otázka: Jak si představujete otče Jane spolupráci s ideálním jáhnem?

Odpověď: Tak tady je potřeba stát pevně nohama na zemi a především si uvědomit, že takový jáhen neexistuje a ani existovat nebude. Myslím si, že by jáhen měl být jakýmsi prvním spolupracovníkem kněze ve farnosti, kde je ustanoven. Pro mě je důležité, mít možnost se s někým poradit o budoucích plánech a o tom, co by se ve farnosti mohlo, či mělo dít. Současně vidím jáhna jako jakéhosi ‘prostředníka’ mezi farníky a knězem. Jáhen, na rozdíl od kněze, mezi farníky žije každodenní život a v první linii se střetává s názory farníků. Právě z těchto důvodu má jáhen šanci vidět některé nejasné věci ve farnosti poněkud ‘ostřeji’ a to i ty, které se například dotýkají způsobu, jakým kněz ve farnosti působí. To je ovšem podmíněno otevřeností a ochotou kněze tyto postřehy přijmout. Na druhé straně bych očekával od jáhna pohotovost ke službě v okamžiku, kdy je to potřeba například z důvodů vytížení kněze, či jeho fyzické nepřítomnosti ve farnosti. Pro farnost to pak je viditelným znamením, že pastorační působní není soustředěno jen v rukách kněze. Ideální jáhen by také mohl zaujímat důležité místo například v pastorační či finanční radě farnost.

Otče Jane, děkuji Vám za Vaše názory a příjemný rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...